Pracovné postupy

Pokládka dlažby KLINKER do pieskového lôžka

Základné pravidla pre pokládku tehlovej dlažby klinker hrúbky 40, 45, 52, 62 a 71 mm.

Tehlová dlažba klinker je pojmom o individualite a kvalite. Tehlová dlažba klinker je vhodná pre cesty, parkoviská, chodníky, vjazdy, záhradné cesty a chodníky, schody atď. Tehlová dlažba klinker je vyrobená z kvalitnej hliny a vypálená pri vysokých teplotách. Je odolná proti pôsobeniu všetkých poveternostných vplyvov počasia. Je stálofarebná, má vysokú pevnosť, malú nasiakavosť a je mrazuvzdorná.

Vonkajšia pokládka na štrkový násyp.

Dláždená plocha by mala mať nasledujúcu skladbu:

  • Podklad - musí byť stály, pevný, jednoduchá ornica, aby mohla byť neskôr bezpečne prevedená nosná vrstva a vrchná stavba. Podklad musí byť prevedený do nezamrzajúcej hĺbky (40-80 cm podľa druhu zaťaženia).
  • Nosná vrstva - má za úlohu prenášať zaťaženie z dlažby a zaručiť odvod dažďové vody. Hrúbka nosnej vrstvy je minimálne 10 cm (kamenivo 0-45 mm). Povrch nosnej vrstvy musí zodpovedať spádu dlažby.
  • Lôžko - určuje spádovosť a slúži k šetrnej pokládke tehlovej dlažby klinker. Hrúbka lôžka po zhutnení je cca 3 - 5 cm (piesok 0-5 mm).
  • Dlažba - je tvorená tehlovou dlažbou klinker podľa Vášho výberu.

Najmenšia šírka špáry je 3 mm!

Postup práce:

Pre kvalitné vydláždenie má rozhodujúci význam správne prevedenie podkladu. Hrúbka a zloženie jednotlivých vrstiev spodnej a vrchnej stavby musí byť zvolená podľa očakávaného dopravného zaťaženia a únosnosti podložia. Vrstvy sa budujú postupne a musia byť zhutňované tak, aby boli stabilné. Nosná vrstva musí byť chránená proti prenikaniu piesku z vrchného lôžka zhotovením uzatvorenej vrstvy zo zhutneného alebo vodou preliateho piesku.

  • K vytvoreniu dobrého podkladu je nutné odstrániť ornicu a previesť hrubé urovnanie terénu s následným zhutnením.
  • Pre nosnú vrstvu doporučujeme použiť kamenivo o zrnitosti 0-45 mm, ktoré sa ukladá so spádom cca 1,5-2 % vo vrstvách, ktoré sa zhutňujú do celkovej hrúbky minimálne 10 cm po zhutnení.
  • Teraz pristúpime k vytvoreniu okrajov. Okraje majú za úlohu zamedziť posunu dlažby na okrajoch pri pokládke. Okrajové dlaždice sa usádzajú do suchého betónu. Dbáme na to, aby sa pri okrajoch nezhromažďovala stojatá voda. Pokiaľ je to nutné, musí sa počítať s odvodnením. Dláždenú plochu je vhodné rozmerať tak, aby sa dláždilo z celých dlaždíc s minimálnym rezaním. Svetlá výška okraja nad nosnou vrstvou sa vypočíta zo sily lôžka (cca 3-5 cm) a výšky zvolenej dlažby.
  • A teraz vytvoríme ukladacie lôžko. Do uzatvorených okrajov uložíme drť na vytvorenie lôžka (drť, piesok o zrnitosti 0 - 5 mm). Hrúbka lôžka po zhutnení je cca 3-5 cm. Spád lôžka je cca 1,5-2 % a je smerovaná od domu smerom k záhrade. Je nutné dbať na správnu výšku lôžka a to tak, aby na ňom položená dlažba pri okraji mierne prevyšovala okraje. Tým sa docieli plynulý odtok dažďovej vody do záhrady (viď. obrázok). Nakoniec sa lôžko zhutní.
  • Pri pokládke dlažby by dlažobné kocky mali byť odoberané z niekoľkých paliet súčasne (minimálne z 3 paliet). Týmto sa docieli rovnomerný, prirodzený farebný vzhľad. S pokládkou sa začína pri spevnených okrajoch. Položí sa niekoľko radov alebo malá plocha vybraného vzoru. Týmto je pokládka založena a na celú dláždenú plochu sa prenesie pomocou povrázkov. Podľa týchto povrázkov sa riadi v ďalšom postupe poloha špár. Aby sa zabránilo posunu dlažby behom pokládky, doporučuje sa špáry už behom pokládky vysypávať pieskom o zrnitosti 0-2 mm. Je nutné dbať na dodržovanie rovnakej šírky špáry cca 3 - 5 mm. Kým sa prevedie zhutnenie dláždenej plochy dusadlom s pryžovou doskou, naplaví sa pieskom do špár. Používajú sa plošné vibrátory s nižšou nevyváženosťou. Zhutnenie sa vykoná od spevneného okraja k stredu, akonáhle sú špáry zaplnené vlhkým pieskom. Po prevedenom zhutnení sa musia špáry opätovne uzavrieť dosypaním piesku o zrnitosti 0-2 mm.

Vonkajšia pokládka do maltového lôžka.

Používa sa iba v zvláštnych prípadoch. Podklad je tvorený napr. armovaným betónom. Dlaždice sa v tomto prípade pokladajú do čerstvého betónu, zavlhlého poteru so špárou 8 - 10 mm. Výšku jednotlivo pokladaných dlaždíc je treba presne dodržovať. Pravidelne přezkušovat murárskou latkou. Ďalej sa musí dbať na dodržiavanie požadovaného spádu. Dlažba až do zaschnutia betónu je pochôdzna iba po doskách. Špáry o šírke 8 - 10 mm sa vyšpárujú špárovacou maltou vhodnou pre lícové tehly klinker (nevýkvetoutvornou!!!). Dilatačné špáry sa usporiadajú v požadovaných vzdialenostiach. U tohto neprůsačného spôsobu pokládky dlažby je veľmi dôležité odvodnenie, ktorého dosiahnutie je predovšetkým riadnym vyspádovaním.

Pokládka na betónovú nosnú vrstvu alebo asfalt.

Dlaždice sa pokladajú na 3 -5 cm silné pieskové lôžko po zhutnení, pričom musí byť zaistené spoľahlivé odvodnenie (napr. vpustí v nosnej vrstve). Pokládka je podľa bodu číslo 6.

Všeobecné pokyny

Po zhutnení sa plochy niekoľkokrát zasypú pieskom, aby bolo dosiahnutie trvalej pevnosti špárovacieho systému. Zvyšný piesok sa odmetie. Doporučujeme položené plochy pred uvedením do prevádzky nechať niekoľko dní odpočinúť. Behom tohto obdobia sa vsiakne prebytočná voda. Pri pokládke je nutné dodržať minimálnu špáru 3 mm, aby nedošlo k odštepovaniu hrán! Pokiaľ sa pokladá dlažba do betónu, musí byť dodržaná dostatočná doba zretia betónu. Pri špárování musí byť dlažba dostatočne vlhká. Všetok materiál pre špárovanie dlažby nesmie obsahovať výkvetotvorné látky. Vydláždené plochy je nutné chrániť pred znečistením používanými pojivami.

Ukladanie nosnej vrstvy

Konečné zhutnenie nosnej vrstvy

Stiahnutie pieskového lôžka

Pokládka dlažby

Zaplavovanie piesku

Utláčanie vyšpárovanej dlažby dusadlom

SPAŤ